වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.

 වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *