පාස්කු කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව ගැන අද පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක්

 පාස්කු කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව ගැන අද පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක්

පාස්කු කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්, පාර්ලිමේන්තුවේ කල් තැබීමේ විවාදයක් අද පැවැත්වේ.

මේ අතර, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ 09 වැනි සැසි වාරයේ පළමු වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

කෝප් කාරක සභාව විසින් විමර්ශනය කරන ලද විගණකාධිපති විශේෂ වාර්තා 06 ක් ඊට ඇතුළත් වේ.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *