බස්නාහිර විශේෂ මෙහෙයුමක්.. 1158 ක් අත්අඩංගුවට..

 බස්නාහිර විශේෂ මෙහෙයුමක්.. 1158 ක් අත්අඩංගුවට..

බස්නාහිර පළාත ආවරණය වන පරිදි ඊයේ (07) දින පැය 10ක් තුළ සිදුකර තිබූ

විශේෂ මෙහෙයුමකදී සැකකරුවන් 1158ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

ඒ අතර අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 44ක් වරෙන්තුකරුවන් 584ක්, දූෂණ වැරදි සම්බන්ධයෙන් 441ක් වන බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

සබැඳි :

 ඊයේ විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් – 3880ක් අත්අඩංගුවට

ඊයේ විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් – 3880ක් අත්අඩංගුවට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *