ඇනවුම් කරන ලද එන්නත් තොගය ප්‍රමාදයකින් තොරව දෙනවා – ඉන්දීය සීරම් ආයතනය

 ඇනවුම් කරන ලද එන්නත් තොගය ප්‍රමාදයකින් තොරව දෙනවා – ඉන්දීය සීරම් ආයතනය

ඇනවුම් කරන ලද කොවිෂීල්ඩ් එන්නත් මාත්‍රා මිලියනයක් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනය දැනුම් දී තිබේ.

ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව සුළු මොහොතකට පෙර ඒ බව තහවුරු කළේ ය.

සබැඳි:

ඉන්දියාවෙන් මුදලට ඉල්ලුම් කළ කොවිඩ් එන්නත් තොගය ප්‍රතිෂේප වේ?

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *