අද තවත් කොවිඩ් මරණ හතක් වාර්තා වෙයි..

 අද තවත් කොවිඩ් මරණ හතක් වාර්තා වෙයි..

අද තවත් කොවිඩ් මරණ හතක් සිදුවී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා පවසයි.

ඒ අනුව සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 471 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

නිවේදනය පහතින්.

තවත් කොවිඩ් මරණ

සබැඳි : අද කොවිඩ් මරණ 05 ක් වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *