ආනයන වියදම පසුගිය වසරේ සියයට 19.5කින් පහළ බැහැලා..

 ආනයන වියදම පසුගිය වසරේ සියයට 19.5කින් පහළ බැහැලා..

මෙරට ආනයන වියදම පසුගිය වසරේ දී( 2020)සියයට 19.5කින් පහළ බැස තිබෙන් බව වාර්තා වනවා .

මේ අනුව 2019 වසරේ මුළු ආනයන වියදම වූ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 19937 ක අගය 2020 වසරේ දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 16055 ක් දක්වා පහත වැටී ඇතැයි මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවක සඳහන් වෙයි.

මුළු ආනයන වියදම නියෝජනය කරන පරිභෝජන භාණ්ඩ ආනයන වියදම 2019 වසරට සාපේක්ෂව 2020 වසරේ දී සියයට 14කින්ද, අන්තර් භාණ්ඩ ආනයන වියදම සියයට 20.2කින් ද ආයෝජන භාණ්ඩ ආනයන වියදම සියයට 22.6කින් ද පහත වැටී ඇතැයි එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

2020 මාර්තු මාසයේ සිට දක්නට ලැබුණු ආනයන පහත වැටීමේ ප‍්‍රවණතාව 2020 දෙසැම්බර් දක්වා ද අඛණ්ඩව පැවතිණි. අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සඳහා වන සීමාවන් අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යෑම සහ ගෝලීය ඉන්ධන මිල සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් භාණ්ඩ ආනයන පෙර වසරේ අනුරූප මාසවලට සාපේක්ෂව අඛණ්ඩව අඩු වී තිබේ..

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *