නෙත්මි රොෂෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුවක්

 නෙත්මි රොෂෙල්ගේ නවතම ඡායාරූප එකතුවක්

ටෙලි නිළි හා නිරූපිකා නෙත්මි රොෂෙල් රොජර්ස් මෑත කාලීනව සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු කරගත් ඡායාරූප එකතුවක්.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *