සඳලි කෞෂල්‍යාගේ අලුත්ම ජයාරූප පෙළ

 සඳලි කෞෂල්‍යාගේ අලුත්ම ජයාරූප පෙළ

මෙරට නැගී එන නිරූපන ශිල්පිනි සඳලි කෞෂල්‍යා ගේ අලුත්ම ජයාරූප පෙළක් නිකුත් වී තිබේ.

ජයාරූප ශිල්පී කසුන් ශානක බණ්ඩාරගේ ඇසින් මෙම ජයාරූප පෙළ ඔබවෙත ගෙන එයි.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *