අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිනියට වැඩ වරදී

 අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිනියට වැඩ වරදී

ඇඹිලපිටිය ප්‍රදේශයේ විදුහල්පතිනියක් පළමු වසර සඳහා ළමයින් ඇතුලත් කර ගැනීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක අල්ලසක් ලබාගන්නා විට අද (02) දින අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අල්ලස් කොමිසමට ලැබුන පැමිණිල්ලක් මත පාසලේ ක්‍රීඩාපිටිය අසලදී අදාල අල්ලස් මුදල ලබාගන්නා විට අත්අඩංගුවට ගත බව අල්ලස් කොමිසමේ ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කරන ලදී.

Abey Wardhana

http://reporter.lk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *