අතුරුගිරියට පැය 15 ක් වතුර කැපේ..

 අතුරුගිරියට පැය 15 ක් වතුර කැපේ..

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් මස 2වන බදාදා පස්වරු 2.00 සිට පසුදින එනම් එම මස 3වන බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව.5 දක්වා පැය 15ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව අතුරුගිරිය මිලේනියම් සිටි නිවාස සංකීර්ණය, වල්ගම හන්දියේ සිට අතුරුගිරිය අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය සහ සියලුම අතුරුමාර්ග වල මෙලෙස ජල කප්පාදුව සිදුවන බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *