විදුලි බිල්පත් සහනය දීර්ඝ කරන්නැයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය ඉල්ලයි..

 විදුලි බිල්පත් සහනය දීර්ඝ කරන්නැයි සංචාරක අමාත්‍යාංශය ඉල්ලයි..

සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් සිදුකර තිබේ.

ඒ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක හෝටල් සහ වාසස්ථාන සඳහා ලබාදී ඇති විදුලි බිල්පත් සහනය තවත් මාස 6 කින් දීර්ඝ කරන ලෙස ය.

කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්ත්වයෙන් සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටී ඇති අතර, එය මෙතෙක් යථා තත්ත්වයට පත්නොවීමේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව තවත් මාස 6 ක් සඳහා විදුලි බිල්පත් සහනය ලබාදෙන ලෙස අදාළ ඉල්ලීම සිදුකර ඇති බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *