ලොව විශාලතම දියමන්තිය.. රුසියාවෙන්..

 ලොව විශාලතම දියමන්තිය.. රුසියාවෙන්..

ලෝකයේ විශාලතම දියමන්තිය වන දම් – රෝස දියමන්තිය ඩොලර් මිලියන 26.6 කට වෙන්දේසි වී තිබේ.

රුසියාවෙන් සොයාගත් මෙම දියමන්තිය කැරට් 14.83 කින් යුක්ත වේ.

එය ‘රෝස ආත්මය’ ලෙස නම් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *