අයවැය දෙවනවර කියවීම සම්මත වෙයි.

 අයවැය දෙවනවර කියවීම සම්මත වෙයි.

2021 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම මේ වන විට ආරම්භ විය. අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදය අද (21) සිව්වන දිනටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්විය.

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේ දී ඊට පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් හිමි වූ අතර, විරුද්ධව හිමිවූයේ ඡන්ද 51 ක් පමණි. ඒ අනුව වැඩි ඡන්ද 99 කින් අයවැය දෙවන වර කියවීම පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *